قوانین و مقررات

توجه همکار و مشتری گرامی درصورتی که سفارش شما نیازبه سفیدی دور دارد به طرح مد نظر اضافه و ارسال کنید در غیر این صورت ما هیچ مسئولیتی نسبت به کار شما نداریم.

حداقل ابعاد سفارش لارج فرمت یک مترمربع میباشد و چناچه طرح شما کمتر ازاین باشد اختلاف ابعاد محاسبه و در حساب شما درج میشود